O projekcie

Czwarta rewolucja przemysłowa

Rozwój czwartej rewolucji przemysłowej, a w szczególności jego konsekwencje, stanowią jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań dla świata nauki.

W ostatnich latach obserwujemy coraz silniejsze oddziaływanie nowych technologii na funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego. Dynamika zachodzących zmian oraz ich znaczenie doprowadziły do ukucia w 2011 r. określenia Przemysł 4.0 i w następstwie – czwartej rewolucji przemysłowej.

Wyznaczniki nowego trendu

Głównym wyznacznikiem przemian następujących w ramach najnowszego trendu jest integracja systemów oraz tworzenie rozbudowanych sieci. Jednocześnie mamy do czynienia z przenikaniem się świata fizycznego z wirtualnym w dynamicznie rozbudowywanych systemach cyberfizycznych (Cyber-Physical Systems, CPS), w których zarówno ludzie, jak i maszyny integrują się za pośrednictwem Internetu oraz innych technologii informacyjnych. W rezultacie możliwa jest szybka komunikacja w czasie rzeczywistym, co przekłada się bezpośrednio na optymalizację procesów.

czwarta rewolucja przemysłowa

Głównym wyznacznikiem przemian następujących w ramach najnowszego trendu jest integracja systemów oraz tworzenie rozbudowanych sieci.

Zastosowanie inteligentnych systemów produkcji pozwala na automatyzację i usprawnienie całego procesu produkcji – od etapu zaopatrzenia po transport gotowych produktów. Jednocześnie tworzą się łańcuchy wartości pozwalające na wymianę danych na poziomie międzyorganizacyjnym z uwzględnieniem interesariuszy (m.in. dostawców i klientów).

Ważna rola nauk ekonomicznych

Niebagatelną rolę w procesie rozpoznawania i pojmowania mechanizmów oraz skutków czwartej rewolucji przemysłowej odgrywają nauki ekonomiczne. Wyzwania teoretyczne i aplikacyjne ogniskują się wokół wpływu, jaki rewolucja 4.0 wywiera na przedsiębiorstwa, rynek pracy i mechanizmy koordynacyjne.

Cel główny i cele szczegółowe

Cel główny: „Rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie badań zaawansowanych nad czwartą rewolucją przemysłową oraz wykształcenie zdolności efektywnego zarządzania tym potencjałem”.

Przyjęto cztery cele szczegółowe projektu, które są tożsame z celami Strategicznego Planu Rozwoju Badań Naukowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w latach 2019-2022:

  • Wzmocnienie podstaw teoriotwórczych i metodologicznych badań zaawansowanych pracowników UEK nad czwartą rewolucją przemysłową.
  • Intensyfikacja aktywności badawczej i publikacyjnej pracowników UEK w przestrzeni międzynarodowej w oparciu o wyniki badań nad czwartą rewolucją przemysłową.
  • Wzrost aktywności pracowników UEK w zakresie aplikacji wyników badań zaawansowanych nad czwartą rewolucją przemysłową do otoczenia społeczno-gospodarczego.
  • Instytucjonalizacja efektywnego systemu zarządzania aktywnością badawczą pracowników UEK.

Badania naukowe zostały zaplanowane wokół 9 problemów węzłowych: