Granty na badania

Fundusz grantowy to instrument umożliwiający dofinansowanie najlepszych inicjatyw badawczych dotyczących czwartej rewolucji przemysłowej, odpowiadających na wskazane w projekcie REV 4.0 tematy badawcze.

Cel

Wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach grantu mają stanowić uzupełnienie realizowanej w projekcie REV 4.0 agendy badawczej i przyczyniać się do rozwoju nauki.

Charakter konkursu

 • otwarty (planowane 2 nabory wniosków o granty),
 • pierwszy nabór od 19 czerwca 2019 r. do 19 lipca 2019 r.,
 • drugi nabór od 27 kwietnia 2020 r. – do 27 maja 2020 r.
 • w każdym naborze zakłada się przyznanie do 12 grantów.

I nabór wniosków (2019) – informacje

II nabór wniosków (2020) – informacje


Wysokość grantu

do 20 000 zł na jedną inicjatywę badawczą

Wnioskodawcy

 • pracownicy badawczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i innych instytucji naukowo-badawczych (z wyjątkiem osób zatrudnionych w projekcie REV 4.0),
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i innych instytucji naukowo-badawczych (z wyjątkiem osób zatrudnionych w projekcie REV 4.0),
 • doktoranci UEK (uczestnicy szkoły doktorskiej i osoby, które mają otwarty przewód).

Rodzaj wniosków

 • indywidualny (dotyczy pracowników UEK),
 • zespołowy (do 3 osób, w tym min. jednen pracownik UEK).

Okres badań

do 10 miesięcy od podpisania umowy. UWAGA: w II naborze zakłada się realizację badań od sierpnia 2020 r.

Przeznaczenie grantu

Wydatki na badania własne, w tym m.in.:

 • przygotowanie publikacji naukowych,
 • zakup baz danych,
 • uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Kryteria przyznania grantu

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej zgłoszonych inicjatyw badawczych w zakresie m.in.: oryginalności prowadzonych prac badawczych i ich zgodności z realizowanym projektem REV 4.0 i tematami badawczymi I konkursu, poziomu merytorycznego, doświadczenia wnioskodawcy, jak i możliwości opublikowania wyników badań w liczących się czasopismach krajowych i zagranicznych.

Rada Naukowa Projektu podejmie decyzję w sprawie przyznania grantów w oparciu o listę rankingową wniosków przekazaną przez Komisję Konkursową.

Rozliczenie grantu

 • złożenie raportu okresowego i końcowego wraz ze sprawozdaniem merytorycznym
 • w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji badań opublikowanie ich wyników w punktowanych publikacjach naukowych np. w formie: monografii naukowej, rozdziałów w monografiach naukowych wraz z recenzją wydawniczą, publikacji artykułu w recenzowanych zagranicznych czasopismach naukowych, artykułu w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym

W przypadku, gdy praca stanowiąca podstawę rozliczenia grantu nie została jeszcze opublikowana, dowodem niezbędnym do jego rozliczenia będzie zaświadczenie z redakcji, że publikacja została przyjęta do druku.


Kontakt

E: grantREV4@uek.krakow.pl