Rada Naukowa Projektu

Dla sprawnej koordynacji procesów badawczych w ramach poszczególnych problemów węzłowych powołana została Rada Naukowa.

W skład Rady Naukowej Projektu wchodzą samodzielni pracownicy posiadający znaczący dorobek w dyscyplinach właściwych dla dziedziny nauk ekonomicznych.

Do kompetencji RNP należy:

  • zatwierdzanie planów działania w ramach projektu (w tym założeń badawczych);
  • analiza i zatwierdzanie wyników prac (w tym: ocena wykonania zakładanych wskaźników: liczba zgłoszonych publikacji według typów publikatorów, liczba opublikowanych prac itp. – w zależności od ustalonych wskaźników);
  • organizacja procesu recenzowania wyników prac;
  • realizacja procesu oceny wewnętrznych konkursów grantowych (zasady, nabory, przydział recenzentów, ustalanie list rankingowych, wybór projektów do realizacji).

Skład osobowy

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady, Kierownik projektu do 30.09.2020 r.,
prof. dr hab. Marek Lisiński z Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK,
prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar z Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK,
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur Przewodniczący Rady, Kierownik projektu,
prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK,
prof. dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan z Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK.