Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych

Czwarta rewolucja przemysłowa jest często postrzegana jako okres zanikania bariery między człowiekiem a maszynami. Przemiany na rynkach finansowych, jak i w całym sektorze finansowym, w ciągu ostatniej dekady wymusiły na inwestorach i instytucjach rynkowych zmianę paradygmatu myślenia i przystosowanie się do zwiększonego poziomu innowacji poprzez projekty typu fintech, technologię rejestru rozproszonego blockchain i nowe hybrydowe instrumenty finansowe.

Przemiany na rynkach finansowych

Big data, blockchain, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, ale także kapitał ludzki i intelektualny oraz emocje w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych są wyzwaniami, do których muszą przygotować się rynki i instytucje finansowe w gospodarce opartej na wiedzy. Cyfryzacja rynków finansowych i alternatywnych oraz przemysł 4.0 obejmują jednak znacznie więcej niż technologie.

Wyzwania dla tradycyjnych rynków finansowych

Dzięki zintegrowaniu produkcji i usług cyfryzacja stwarza możliwość personalizacji i dostosowywania produktów do potrzeb indywidualnych nabywców, przy takich samych lub wręcz niższych kosztach w porównaniu do produkcji seryjnej. Nowe koncepcje powstające w konsekwencji przemian na rynkach finansowych będą szczególnie dużym wyzwaniem dla tradycyjnych rynków finansowych. Inwestor będzie mógł mieć większą kontrolę nad procesem decyzyjnym.  Jednocześnie gracze giełdowi powinni mieć możliwość uzyskania odpowiedniej informacji o społecznym i środowiskowym oddziaływaniu produktów, co ułatwi im wyrobienie sobie rzetelnej opinii na temat planowanych decyzji inwestycyjnych.

W tym ujęciu sektor finansowy, jak również instytucje rynkowe powinny być kluczowymi partnerami na jednolitym rynku cyfrowym, zapewniającymi wysoki poziom jakości i tworzenia wartości. Należy je zachęcać do odgrywania roli strategicznego partnera przemysłu, oceniającego w sposób profesjonalny ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści projektów. Ułatwieniem mogą być zupełnie nowe formy powiązań platform z usługami o wartości dodanej. Regulacje finansowe (lub ich zmiany) nie powinny utrudniać sektorowi bankowemu podejmowania oszacowanego ryzyka przy inwestowaniu w przemysł 4.0. W pełni rozwinięty europejski rynek kapitałowy jest niezbędny do stworzenia równych warunków działania na rynkach finansowych, które byłyby porównywalne z warunkami w Stanach Zjednoczonych.

Tak jak kiedyś maszyna parowa, elektryczność, tak obecnie automatyzacja, internet i big data, czy technologia rejestru rozproszonego powodują, że cyfryzacja rynków finansowych jest nie tylko powszechna, ale stała się kluczowym filarem rewolucji ekonomicznej obejmującej złożone procesy produkcyjne w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, kapitale ludzkim i podejmowaniu decyzji w oparciu o informację zwanej przemysłem 4.0.

Wyniki uzyskane w ramach poszczególnych problemów badawczych dotyczą przede wszystkim:

  • przetwarzania informacji na rynku finansowym poprzez stworzenie modelu wspomagającego instytucje rynkowe, wykorzystującego analizę scenariuszy na rynku finansowym, monitorowanie i prognozowanie możliwości upadłości przedsiębiorstw, analizę ryzyka inwestycji, czy wykrywanie nadużyć w spółkach i przedsiębiorstwach finansujących swój rozwój za pośrednictwem tego właśnie rynku.
  • kapitału ludzkiego i intelektualnego w procesie tworzenia wartości poprzez stworzenie narzędzia umożliwiającego instytucjom rynkowym zarówno wycenę spółek giełdowych z uwzględnieniem kapitału intelektualnego, jak i zidentyfikowanie czynników pobudzających rozwój kapitału ludzkiego, a tym samym konkurencyjności i innowacyjności firm w kreowaniu regionalnego systemu innowacji, możliwości instytucjonalne w zakresie pobudzania sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na badania i rozwój.
  • matematycznej reprezentacji stanu emocjonalnego inwestora giełdowego poprzez stworzenie prototypu uniwersalnego narzędzia decyzyjnego uwzględniającego tzw. emocjonalną pętlę zwrotną (kontroler emocji) w tworzeniu rekomendacji inwestycyjnych dla graczy giełdowych i tym samym pełniejszą analizę ryzyka skomplikowanych produktów rynkowych.