Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych

Ważnym obszarem polityki społecznej państwa jest kreowanie oraz dystrybucja dóbr i usług publicznych. Teoria dóbr publicznych i dóbr prywatnych oraz dóbr merytorycznych jest oparta na założeniu o zawodności rynku w zaspokajaniu potrzeb społecznych i dążeniu do egalitaryzacji społeczeństwa poprzez tworzenie dóbr wspólnych, mających charakter publiczny.

rewolucja 4.0

Jedną z cech rewolucji 4.0 jest elastyczne i międzysektorowe podejście do procesów produkcyjnych i konsumpcji w całym cyklu łańcucha wartości i jego optymalizacja poprzez znajdowanie synergii dla ekosystemów. Wkraczanie w etap rewolucji 4.0 opartej na rozwiązaniach cyfrowych, coraz większe znaczenie wiedzy, informacji i sztucznej inteligencji sprawiają, że koniecznym jest poszukiwanie równowagi pomiędzy „twardym” światem cyfrowych rozwiązań w niemal każdej sferze gospodarki a społecznymi konsekwencjami tego procesu.

Synergia ekosystemów w rewolucji 4.0

Jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju kraju są niekorzystne trendy demograficzne, które będą miały znaczący wpływ na wydajność systemów zabezpieczenia emerytalnego, opieki zdrowotnej, edukacji, ekologii itp.

W ramach prób rozwiązania problemu równowagi finansowej systemów emerytalnych w wyniku procesu starzenia się społeczeństw w literaturze światowej pojawia się propozycja zastosowania automatycznych mechanizmów stabilizujących, wykorzystujących algorytmy komputerowe do wyznaczania optymalnych ścieżek utrzymywania i dochodzenia do równowagi. Podejście to opiera się na technicznym spojrzeniu na ustalanie parametrów systemów w sposób zautomatyzowany, niezależny od decyzji politycznych. W Polsce dotychczas problematyka ta nie była szerzej analizowana, co powoduje powstanie istotnej luki badawczej wymagającej uzupełnienia.

Coraz większą uwagę zwraca się na znajdowanie synergii dla ekosystemów, w których ważne miejsce w koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym zajmuje woda, którą należy gospodarować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w sposób zintegrowany. Podjęte badania będą opierać się na analizie łańcucha wartości wody na terenach zurbanizowanych.

Automatyzacja i robotyzacja oraz informatyzacja procesów gospodarczych, zastępujące pracę ludzką, implikują konieczność wypracowywania rozwiązań minimalizujących potencjalne negatywne oddziaływanie społeczne tych uwarunkowań (wykluczenie rynkowe niektórych grup społecznych).

Rewolucja 4.0 implikuje konieczność wypracowania modelu rozwoju odpowiedzialnego, włączającego wszystkie grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. W tych warunkach działania związane z realizacją celów edukacyjnych nakierowane są na lepsze wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy, poprzez uczenie się przez całe życie, zapewnienie trwałej stabilności makroekonomicznej i wspieranie inkluzywnego wzrostu gospodarczego.

Rewolucja 4.0 a nieuczciwe praktyki

Nowe spojrzenie na świat cyfrowy i rosnącą rolę kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości dodanej powoduje również konieczność zmiany dotychczasowego paradygmatu rachunkowości i podjęcia badań z zakresu analizy aktywów relacyjnych, które mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarki ery Przemysłu 4.0. Problemy związane z kwantyfikacją i operacjonalizacją aktywów, a także kosztów i korzyści relacyjnych rodzą nie tylko trudności ewidencyjne, lecz również mogą prowadzić do potencjalnych nadużyć, trudnych do wykrycia przez organy kontroli (hazard moralny).

Nowe pola przestępczości w gospodarce rewolucji 4.0 zakłócają uczciwość obrotu gospodarczego. Weryfikacja użyteczności informacji finansowych i danych typu big data w zakresie identyfikacji podmiotów dokonujących przestępstw finansowych, implikują wyzwania stojące przed współczesnymi systemami kontroli i bezpieczeństwa publicznego.

Podjęta w pracach badawczych weryfikacja użyteczności informacji finansowych i danych typu big data w zakresie identyfikacji podmiotów uchylających się od płacenia podatków, metod uczenia maszynowego, deep learningu i sztucznej inteligencji, będzie miała istotne walory aplikacyjno-wdrożeniowe: nauczenie systemu identyfikacji nieuczciwych przedsiębiorców, oraz zaproponowanie programów komputerowych, identyfikujących przedsiębiorstwa podejrzane o nieuczciwe praktyki.