Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach 4. rewolucji przemysłowej

Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach rewolucji 4.0, dotycząca zarówno systemów, jak i procesów w przedsiębiorstwach i w innego rodzaju organizacjach, stanowi bez wątpienia jedną z podstawowych cech czwartej rewolucji przemysłowej. Wynika to ze wzrostu znaczenia wiedzy, informacji, automatyzacji, rozwoju Internetu oraz wdrażania sztucznej inteligencji.

Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach rewolucji 4.0

Warto przy tym zauważyć, że powyższe cechy stanowią jednocześnie przyczyny i efekty złożoności zarządzania organizacjami w warunkach rewolucji 4.0. Złożoność ta wiąże się zarówno z mierzalnymi cechami zarządzania, jak i z czynnikami subiektywnymi i intersubiektywnymi (konstruktywistycznymi).

Relacje człowiek-maszyna

Kolejnym obszarem, na który efekty złożoności zarządzania organizacjami w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej będą miały istotny wpływ są relacje człowiek-maszyna. W warunkach nadmiaru informacji oraz w zastosowaniach rozwiązań organizacyjno-zarządczych złożoność tych relacji będzie posiadała bardzo istotne znaczenie w zarządzaniu.

Głównym celem badań jest kompleksowa analiza i ocena możliwości stosowania koncepcji związanych ze złożonością systemów w teorii i praktyce zarządzania oraz wskazanie wybranych obszarów i metod ich zastosowania.

Jak umożliwić skuteczne zarządzanie i podejmowanie decyzji w warunkach złożoności?

Zakładanym efektem będzie zbiór metod oraz standard zarządzania organizacjami umożliwiający skuteczne zarządzanie i podejmowanie decyzji w warunkach złożoności, uwzględniając kontekst rewolucji cyfrowej oraz pozwalający na pogłębione zrozumienie złożoności zjawisk związanych z zarządzaniem w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Wynik ten będzie miał charakter zarówno teoretyczny – opis cech złożoności zarządzania w ramach czwartej rewolucji, jak i charakter praktyczny.