Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania

Zwiększające się znaczenie rozwiązań technologicznych we współczesnym życiu gospodarczym należy uznać za podstawową przesłankę uprawniającą do użycia pojęcia czwarta rewolucja przemysłowa lub Przemysł 4.0 w odniesieniu do zachodzących obecnie zmian, w szczególności cyfryzacji procesów produkcji i zarządzania.

Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania

/W wielu przypadkach obserwowane przemiany technologiczne są na tyle istotne, że wymagają przeformułowania wielu koncepcji wypracowanych na gruncie ekonomii lub zarządzania.

Głównym celem podejmowanych badań jest analiza zmian zachodzących we współczesnej gospodarce oraz określenie zakresu i sposobu doskonalenia metod i narzędzi zarządzania w celu ich lepszego dopasowania do nowych warunków gospodarowania.

Wpływ rewolucji 4.0 na biznes

Planowane badania obejmować będą między innymi:

  • Zagadnienie automatyzacji i integracji procesów zarządzania w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.
  • Badanie wpływu idei Przemysłu 4.0 na problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności na ocenę satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz rozwój kompetencji cyfrowych.
  • Doskonalenie metod oceny efektów działalności gospodarczej prowadzonej w erze czwartej rewolucji przemysłowej.
  • Problematykę konstruowania metod wspierających procesy podejmowania decyzji w warunkach wymagających przeanalizowania dużych zasobów danych.
  • Ocenę ryzyka cybernetycznego i wypracowania całościowego modelu redukcji zagrożeń wynikających z cyfryzacji gospodarki.
  • Opracowanie metod analizy danych przystosowanych do bieżącego monitorowania biznesu elektronicznego. Badania prowadzone w tym zakresie będą skupiać się na zagadnieniu analizy danych tekstowych i możliwości ich zastosowania w warunkach globalizacji i usieciowienia działalności biznesowej.