prof. Artur Kozłowski

Recenzent problemu węzłowego 1.1 Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej

Profesor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończone studia podyplomowe w zakresie sieci komputerowych, systemów mikrokomputerowych i baz danych oraz w zakresie zarządzania współczesną organizacją. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.

Badania i projekty naukowe

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo badawczych, komercjalizacji ich wyników oraz pracach wdrożeniowych. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych, rozwojowych, celowych, strategicznych. Autor i współautor: urządzeń i systemów: zasilania, sterowania oraz monitorowania maszyn i urządzeń wdrożonych do przemysłu; zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów; kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych. Związany zawodowo z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz Centrum Naukowo Przemysłowym EMAG. W ostatnich latach kierował pionem związanym z obszarami  zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, a także obszarami badań laboratoryjnych, standaryzacji i certyfikacji.

Funkcje

Członek Komitetów Sterujących projektów związanych z IT, telekomunikacją, bezpieczeństwem, m.in.: Krajowy Schemat Oceny i Certyfikacji bezpieczeństwa produktów IT zg. z Common Criteria (KSO3C); Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (RegSOC). Członek (w tym pełniący funkcje) wielu Stowarzyszeń, Komitetów Technicznych, Komitetów Naukowych i Komitetów Organizacyjnych, Rad Naukowych, Rad Eksperckich, Komisji Technicznych.